O nas

Cele

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:

- ochrona i promocja zdrowia;

- pomoc medyczna, materialna i rzeczowa osobom dotkniętym trądem;

- popularyzacja idei pracy na rzecz osób dotkniętych trądem na całym świecie;

- upowszechnianie informacji na temat społecznych i medycznych aspektów trądu;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 - wspieranie rozwoju medycyny w zakresie szerzenia wiedzy o chorobach 

   tropikalnych oraz niesienia pomocy medycznej;

- działalność charytatywna;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- propagowanie wiedzy o kulturze Indii;

- propagowanie wiedzy o działalności misyjnej;

- oświata, edukacja i wychowanie;

- działania wspomagające rozwój demokracji;

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

- doraźne wspieranie instytucji i projektów humanitarnych, szczególnie w obliczu katastrof,

  kataklizmów, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.